Privacyverklaring

Stichting Projects for SuperKids
Dit is de Privacyverklaring van Stichting Projects for SuperKids (hierna: ‘PfSK’). PfSK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze verklaring is informatie opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens door PfSK. Als verwerkingsverantwoordelijke draagt PfSK zorg dat elke verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon of met een persoon in verband kan worden gebracht. Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, waaronder het opslaan, verzamelen, doorgeven of verwijderen van gegevens, wordt het verwerken van persoonsgegevens genoemd. PfSK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PfSK, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PfSK verstrekt. PfSK kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw adresgegevens;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres;
– Uw IP-adres.

De verwerking van persoonsgegevens door PfSK
PfSK verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw persoonsgegevens worden derhalve gebruikt om (telefonisch, per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan PfSK uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of als PfSK een gerechtvaardigd belang heeft daarvoor en geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

De bewaartermijn van persoonsgegevens
PfSK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. PfSK kan kortere of langere bewaartermijnen hanteren, indien wet- en regelgeving daartoe verplicht.

De beveiliging van persoonsgegevens
PfSK heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van PfSK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Het delen van persoonsgegevens
PfSK deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt, indien dit benodigd is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. PfSK deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Cookies
PfSK gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen. Het betreft de mogelijkheid tot ingelogd blijven en onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven. PfSK gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven en dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Op de website van PfSK zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook en Twitter. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. PfSK heeft daar geen invloed op. Om te weten wat deze sociale netwerken met uw persoonsgegevens doen, verwijzen wij u naar de eigen privacyverklaring van deze netwerken. De informatie die deze netwerken verzamelen wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het kan voorkomen dat wij in de toekomst nieuwe social media buttons plaatsen. Deze zullen onder dezelfde beschrijving als hierboven vallen.

Recht op informatie, inzage en correctie
U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens in te zien door een overzicht hiervan op te vragen bij PfSK. Daarnaast heeft u het recht een verzoek bij PfSK in te dienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft tevens recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of uw verleende toestemming voor de verwerking in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Naast bovenstaande rechten heeft u te allen tijde het recht om vragen of klachten, omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, in te dienen bij PfSK middels het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar info@projectsforsuperkids.nl. Het is tevens mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
PfSK behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Indien een wijziging voor u van belang is, zal PfSK u hierop attenderen op de website.

Op deze website maken wij gebruik van cookies zoals beschreven in onze privacyverklaring.